UMBRA & PSYCHOLOGY

PL

Film Umbra zdobył uznanie specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychologii, psychoterapii w Polsce (min: prof. Bogdan de Barbaro) jak i za granicą (Peter A. Levine). Od niemal 4 lat film służy jako materiał edukacyjny pomagający zrozumieć świat wewnętrzny osób doświadczonych traumą w dzieciństwie. Film był prezentowany na licznych konferencjach i seminariach dotyczących traumy.

EN

The film Umbra won the recognition of specialists in the field of psychiatry, psychology and psychotherapy in Poland (including Prof. Bogdan de Barbaro) and abroad (Peter A. Levine). For almost 4 years, the film has been used as educational material to help understand the inner world of people who experienced trauma in childhood. The film has been presented at numerous conferences and seminars on trauma.

Prof dr. hab. Bogdan de Barbaro

PL

„Film „Umbra” uważam za niezwykle ważny: poprzez artystyczną metaforę, wieloznacznie, a zarazem dobitnie pokazuje, jak wielkim złem jest nadużycie seksualne dziecka. Dramat dziecka polega na tym, że jest poddane działaniom dorosłego, który wykorzystuje jego uczuciową bezradność. Dziecko nie rozumie co się dzieje, jest krzywdzone, a czuje się winne. Molestowane dziecko odnosi głębokie rany psychiczne, zraniony zostaje jego autoportret fizyczny, duchowy, emocjonalny i seksualny. Dewastacja psychiki odbija się na tej osobie przez wiele lat, nawet u dorosłego ta trauma trwa i ma bolesne skutki w życiu emocjonalnym”.

EN

„I consider the film „Umbra” to be extremely important: through an artistic metaphor, it ambiguously and at the same time clearly shows how evil the sexual abuse of a child is. The drama of a child lies in the fact that it is subjected to the actions of an adult who takes advantage of its emotional helplessness. The child does not understand what is happening, it is hurt and feels guilty. A molested child suffers deep mental wounds, its physical, spiritual, emotional and sexual self-portrait is hurt. The devastation of the psyche is reflected in this person for many years, even in an adult this trauma lasts and has painful emotional effects.”

  • „Film Umbra Urszuli Nawrot porusza do głębi emocjonalnie i zmysłowo.  Przez swoją artystyczną formę przechodzi ponad znaczeniami, jakie może traumatycznemu doświadczeniu nadać dziecko. Film dotyka głębokiej krzywdy człowieka, które z racji wieku nie ma się jak obronić przed manipulacjami i zaprzeczeniami dorosłych, w tym niestety czasami swoich rodziców. Jednocześnie wskazuje jak potem dorosła osoba próbuje ukoić ból dziecka w sobie z trudem idąc przez życie naznaczone odgrywaniem traumy, próbą wyjścia z roli ofiary itd. Pokazywane obrazy wraz z warstwą muzyczną niesamowicie oddają atmosferę zapisu traumatycznych zdarzeń w warstwie pozarozumowej, w warstwie zmysłów, emocji i ciała.

Skrzywdzone dziecko „koduje” je w głębokich pokładach bez nazywania i każde ich powtórzenie uśmierca je wbudowując lęk przed unicestwieniem symbolizowany w filmie stosem ciał przypominającym obrazy wojennych zwłok w dołach posypanych wapnem.  Każdy kto pracuje z osobami doświadczonymi traumą, szczególnie traumą molestowania seksualnego rozpozna w tym filmie swoje pacjentki, pacjentów. Ci, którzy sami doświadczyli tego co oglądane dziecko zarezonują ukrytymi, ale świetnie znanymi  emocjami i uczuciami, a zachwycić ich może fakt tak artystycznego ich przedstawienia. Ci, którzy sami byli sprawcami podobnych krzywd zareagują zaprzeczaniem, że takie zjawiska w ogóle mogą mieć miejsce, ale może poruszy ich zeskorupiałe również przez krzywdy dzieciństwa serca.

Z takich powodów obejrzenie filmu Umbra Urszuli Nawrot powinno być obowiązkowym zadaniem na wszystkich kursach dotyczących pomaganiu osobom doświadczającym przemocy, w tym szczególnie seksualnej, ale też  ofiarom traum. Półgodzinny spektakl oddaje bowiem dużo więcej niż przeczytanie setek stron książek czy wysłuchanie teoretycznych wykładów na ten temat.

Maria Dekert – psychoterapeuta, terapeuta traumy, provider TRE, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie psychologicznej interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

EN

International scientific conferences where Umbra was presented:

* Conference „Psychiatry and Spirituality” organized by the Jagiellonian University, Pontifical University of John Paul II in Krakow, Babiński Hospital in Krakow, Krakow 2017.

* International Conference NEST (New Experience for Survivors of Trauma) Zakopane 2019

* 18th Podlasie Psychiatric Workshops organized by the Psychiatry Clinic of the Medical University of Warsaw, the Clinic of Psychiatry of the Medical University of Białystok and the Podlasie Branch of the Polish Psychiatric Association, Białowieża 2019.

* International, interdisciplinary scientific conference „Trauma and Nightmare”, organized by the University of Gdańsk, Gdańsk 2020.

PL

WAŻNIEJSZE KONFERENCJE NA KTÓRYCH POKAZYWANY I OMAWIANY BYŁ FILM:

* Konferencja „Psychiatria i Duchowość” organizowana przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Szpital Babińskiego w Krakowie, Kraków 2017.

* Międzynarodowa Konferencja NEST (New Experience for Survivors of Trauma) Zakopane 2019

* XVIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne organizowane przez Klinikę Psychiatrii WUM, Klinikę Psychiatrii UM w Białym Stoku oraz Odział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Białowieża 2019.

* Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Trauma and Nightmare”, organizowana przez Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2020.

„Jakbyś mnie prześwietliła. Czuję się naga, ale zdjęłaś ze mnie ciężar.”

Uczestniczka seminarium Trauma Nadużycia Seksualnego z projekcją filmu Umbra.

FILMOTERAPIA Z UMBRĄ

„Obecnie bardzo popularne są terapeutyczne spotkania z filmem zwane FILMOTERIAPĄ. Często jestem na nich zaproszonym gościem. Seans z UMBRĄ to spotkanie z cieniem. Niemy krzyk wewnętrznego dziecka pokazany w UMBRZE głęboko poruszy odbiorcę. Sam film pokazuje drogę wyjścia z traumy poprzez konfrontację z prawdą o własnym cierpieniu i wsparciu skrzywdzonego wewnętrznego dziecka. Osobiście nie jestem zwolenniczką powrotów do przeszłości i wałkowania dawnych traum zarówno w filmie, gdzie z reguły podsyca się emocje nienawiści do oprawców jak i na fotelu terapeuty. Dlatego mój film jest opowiedziany symbolicznie i odwołuje się do emocji, które zostały w wyniku traumatycznego doświadczenia wyparte, przez co dorosły człowiek nie może ruszyć do przodu. Często osoba pokrzywdzona nie pamięta samego zdarzenia, a emocje z nim związane są nadal żywe w strukturach wewnętrznych, rzucając cień na samoocenę i odczuwanie miłości. Wtedy warto wrócić, aby zrozumieć co się skąd wzięło. Jednak nie trzeba tego robić dosłownie. Nie ma znaczenia, jak dokładnie coś się stało, ale jak nasze pojmowanie siebie i swojej wartości zostało w tamtym momencie zniekształcone. Postawienie granic oprawcy, nawet jego symbolicznej reprezentacji, przywraca w ofierze poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, jasny podział na to kto jest winny, a kto padł ofiarą pozwala poczuć pokrzywdzonym w dzieciństwie, że to nie była ich wina, a właśnie z poczuciem winy, wstydu i obrzydzenia do siebie ofiary mierzą się najczęściej. Dlatego też film opowiedziany jest za pomocą pięknych obrazów, aby oddać godność ofiarom. Na koniec wybaczenie, które uwalnia od destrukcyjnej relacji z wewnętrznym oprawcą, bo przeszłości już nie ma, przeszłość żyje tylko w nas. Film ten jest od lat wykorzystywany w psychoedukacji, a jego terapeutyczna wartość pozostaje między obrazem, a widzem. Porusza to, co w danym momencie jest potrzebne i nie powinno być to omawiane na forum tzw: filmoterapii, a w gabinecie terapeuty, jeżeli w ogóle. Film oddziałuje na nieświadome struktury świata wewnętrznego, przedziera się przez system obron, co może wywołać złość, jeżeli w odbiorcy nie ma jeszcze gotowości do spotkania z trudnymi emocjami. Film może być niezwykle pożytecznym narzędziem podczas terapii, popychając ją do przodu o czym byłam niejednokrotnie informowana przez terapeutów, którzy z nim pracują, jednak to kiedy go obejrzeć, na jakim etapie terapii, powinno być skonsultowane z terapeutą. Transformacja traumy jak twierdzi Peter A. Levine może być najdonioślejszym wydarzeniem w życiu człowieka.”

URSZULA NAWROT

Wykorzystywanie jakiegokolwiek fragmentu tekstu bez zgody autorki lub podania źródła tekstu jest łamaniem prawa.

COPYRIGHT © URSZULA NAWROT

PRESS

“The body can say much more than word.” (EXCLUSIVE) Interview with Urszula Nawrot