WYSTAWA R O M A N T Y Z M 17.11

ROMANTICISM exhibition. Reclaiming yourself is inspired by depth psychology and the problem of trauma transformation. It refers to the female archetype that is present in each of us, regardless of gender. Urszula Nawrot combines a portrait with a landscape to deepen the inner state of a wounded woman, looking for a new place in the world, struggling with social roles, archetypes and her own suffering. Thus, the artist asks questions: What is a woman like today? Does the path to freedom lead through the fulfillment of the archetype and social role, or can one free oneself from them? We live in a world of form, which is always finite, closed and defined. Both biologically and socially. Today we are experiencing a crisis of form, both in the space of femininity and masculinity, because it is the cause of our suffering. We struggle and toss, trying to expand its definition, often going beyond its biological framework. However, is the cause of our suffering the form and its limitation, or the inability to be sensitive to other people, the constant experience of relational trauma with our immediate surroundings?

Wystawa ROMANTYZM. ODZYSKIWANIE SIEBIE, inspirowana jest psychologią głębi oraz problemem transformacji traumy. Urszula Nawrot łączy portret z pejzażem, dla pogłębienia stanu wewnętrznego, kobiety zranionej, szukającej na nowo miejsca w świecie, zmagającej się z rolami społecznymi, archetypami oraz własnym cierpieniem. Tym samym artystka zadaje pytania: Jaką jest dziś kobieta? Czy droga do wolności wiedzie przez realizację archetypu i roli społecznej, czy też można się od nich uwolnić? Żyjemy w świecie formy, a ta jest zawsze skończona, zamknięta i zdefiniowana. Zarówno biologicznie, jak i społecznie. Doświadczamy dziś kryzysu formy, zarówno w przestrzeni kobiecości jak i męskości, gdyż  jest ona przyczyną naszego cierpienia. Szarpiemy się, miotamy, próbując poszerzyć jej definicję, wykraczając niejednokrotnie poza jej biologiczny schemat. Jednak czy przyczyną naszego cierpienia jest forma i jej ograniczenia, czy niezdolność do wrażliwości na drugiego człowieka, ciągłe doświadczanie traumy relacyjnej z najbliższym otoczeniem?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *